About Muthood Gold Point - Sell old gold for cash
About Muthood Gold Point - We buy old gold for cash

About Us

ముత్తూట్గోల్డ్పాయింట్

ముత్తూట్గోల్డ్పాయింట్అనేదిముత్తూట్ఎగ్జిమ్ (ప్రై) లిమిటెడ్కుచెందినసంస్థ. ఇదిముత్తూట్పప్పాచన్గ్రూప్లోవిలువైనలోహాలకుసంబంధించినసృజనాత్మకఉత్పత్తులు, ఆఫర్లుఅందించేసంస్థ. సరైనధరలోఅత్యుత్తమప్రమాణాలతోకూడిననాణ్యమైనఉత్పత్తులనుఇదివినియోగదారులకుఅందిస్తుంది. ముత్తూట్గోల్డ్పాయింటేకాదు, ముత్తూట్బృహత్ఉత్పత్తుల్లోస్వర్ణవర్షం, స్వర్ణవర్షంవజ్రాభరణాలు, శ్వేతవర్షం, కార్పొరేట్బహుమతులుకూడాఉన్నాయి.

కంపెనీగురించిమరింతతెలుసుకునేందుకుముత్తూట్ఎగ్జిమ్ (ప్రై)లిమిటెడ్కార్పొరేట్వెబ్సైట్సందర్శించండి: www.muthootexim.com

ముత్తూట్గోల్డ్పాయింట్అనేదిభారతప్రభుత్వం, భారతీయస్వర్ణపరిశ్రమదార్శనికతకుఅనుగుణంగాబంగారాన్నిరీసైక్లింగ్చేసేందుకుజాతీయస్థాయిలోవ్యవస్థీకృతరంగంలోఏర్పాటైనతొలిసంస్థ.

బంగారాన్నిపారదర్శకంగా, సమర్థవంతంగావిక్రయించేందుకుఖాతాదారులకు మేము చేయూతఅందిస్తాం. పాతబంగారంఅమ్మితక్షణంనగదుపొందేందుకుఅనుసరించేవిధానం 100% సరైనది, కచ్చితమైనది, ఇదిమీకుఅద్భుతమైనఅనుభూతినికలిగిస్తుంది. బంగారాన్నిశాస్త్రీయంగాపరీక్షించిసురక్షితంగా, పారదర్శకంగాఅమ్మడంమాఖాతాదారులకుసంతోషాన్నికలిగిస్తుంది.
మొబైల్ముత్తూట్గోల్డ్పాయింట్ – భారతదేశపుతొలిమొబైల్బంగారంకొనుగోలుచేసేవాహనం, ఇదిఖాతాదారుఇంటిముంగిటికివచ్చిబంగారంకొనుగోలుచేస్తుంది. నమ్మకంతోముడిపడిఉన్నమాగ్రూపువిలువలుకొనసాగిస్తూమేముఎక్స్ ఆర్ఎఫ్, అల్ట్రాసోనిక్మెషీన్లనుఖాతాదారులఇంటిముంగిటకుతీసుకొస్తున్నాం. దాంతోవారిబంగారానికిగరిష్టవిలువపొందగలుగుతారు.

ఈబంగారంతోమేమేంచేస్తాం?

ముత్తూట్గోల్డ్పాయింట్దుకాణాలద్వారాకొనుగోలుచేసినబంగారాన్నిరిఫైనరీకిపంపించడంజరుగుతుంది. అక్కడశుద్ధిచేసి 995 బంగారుకడ్డీలుగామార్చుతారు. ఈకడ్డీలనుదేశీయమార్కెట్కుసరఫరాఅవుతాయి. బంగారందిగుమతిపైఆధారపడటంతగ్గించాలన్నభారతదేశస్థూలలక్ష్యంలోమావంతుతోడ్పాటుఅందిస్తున్నాం.

పప్పాచన్గ్రూప్గురించి

ముత్తూట్పప్పాచన్గ్రూప్ ముత్తూట్బ్లూగ్రూప్గాబాగాప్రసిద్ధి. నమ్మకమనేపునాదిపైదీన్నినిర్మించడంజరిగింది. సమగ్రత, సహకారం, సమర్థతఅనేవిలువలఆధారంగాఇదిరూపుదిద్దుకుంది.మానవజాతిపైప్రేమ, గౌరవం, బాధ్యతచూపాలనేఆదేవుడిబోధనలపైశ్రీముత్తూట్పప్పాచన్కుఉన్నఅచంచలమైననమ్మకం, ప్రాథమికమానవీయవిలువలు, సిద్ధాంతాలకుస్థిరంగాకట్టుబడిఉండాలన్నతలంపుతోఈగ్రూపువ్యాపారందశాబ్దాలుగాఅభివృద్ధిచెందుతూవస్తోంది. సామాజికంగా, ఆర్థికంగాఅట్టడుగునున్నవారు, అణగారినవర్గాలకుసాధికారకతకల్పించాలనేఆలోచనలతోఈగ్రూప్ముందుకుసాగుతోంది.

ముత్తూట్ పప్పాచన్గ్రూప్లో (ముత్తూట్బ్లూగాకూడాప్రసిద్ధి) మేముభాగం. విలువలు, సిద్ధాంతాలనుఅందిపుచ్చుకున్నమేము 133+ సంవత్సరాలవారసత్వాన్నిముందుకుతీసుకెళ్తున్నాం. సాధారణస్థితినుంచిఅద్భుతమైనరేపటికోసంలక్షలాదిభారతీయులనుసశక్తులనుచేసేందుకుఅదేపట్టుదల, సంకల్పంతోముందుకుసాగుతున్నాం. దేశవ్యాప్తంగాఉన్న 4200 శాఖలద్వారామేముప్రతీరోజు 1,00,000 మందిఖాతాదారులకుసేవలందిస్తున్నాం. మాగ్రూపుకంపెనీలతోకలిసిమాఖాతాదారులకుబంగారు(ఋణాలు)చిన్నవ్యాపార(ఋణాలు), సరసమైనగృహ(ఋణాలు), ద్విచక్రవాహన(ఋణాలు), ఉపయోగించినకార్లపై(ఋణాలు), దేశీయనగదుబదిలీ, అంతర్జాతీయరెమిటెన్స్, ఫారిన్ఎక్స్ఛేంజ్, బీమాఉత్పత్తులు, సేవలు, సంపదనిర్వహణసేవలవంటివిఎన్నోఅందిస్తున్నాం. మాఈ 4200 బ్రాంచీల్లోప్రతీఒక్కటిఒకఆర్థికసూపర్మార్కెట్వంటిది. మాఖాతాదారులవివిధఅవసరాలనుఒకగొడుగుకిందేఅందించడంలోఅవిసాయపడుతున్నాయి.

చరిత్ర

ముత్తూట్బ్లూగాపేరుగాంచినముత్తూట్పప్పాచన్గ్రూప్, ఈపేరునుతమఇంటిపేరునుంచిగ్రహించింది. పూర్వకాలపురాజ్యంట్రావెన్కోర్ (కేరళ) లోనిచిన్నపట్టణంకొలన్చెర్రీకిచెందినసంప్రదాయక్రైస్తవకుటుంబంఇది.

తొలిఅడుగులు

1887లోముత్తూట్నినన్మథాయ్ (గ్రూప్వ్యవస్థాపకులు) కొలన్చెర్రీలోరిటెయిల్, హోల్ సేల్ధాన్యంవ్యాపారిగాసంస్థనుప్రారంభించారు. బ్రిటిష్కంపెనీలకుచెందినభారీఎస్టేట్లకుహోల్సేల్గావస్తువులుసరఫరాచేసేవారు. ఆతర్వాతఎస్టేట్ కార్మికులపొదుపుఅవసరాలుతీరడంలేదనిగుర్తించివారికోసంసేవాభావంతోనినన్మథాయ్చిట్ఫండ్వ్యాపారానికిశ్రీకారంచుట్టారు. కార్మికులపొదుపుకోసంఉద్దేశించినఈవ్యాపారంక్రమంగాఎదుగుతూఎస్టేట్లలోనిఇతరనివాసితులవైపుమళ్లింది. ఈవ్యాపారంలోఅనేకఒడిదొడుకులుఎదుర్కొన్నానిదానంగా, స్థిరంగాఎదిగింది.

కొలన్చెర్రీలోఒకచిన్నకార్యాలయంలో 1950లోబంగారు (ఋణం)వ్యాపారంలోకిముత్తూట్నినన్మథాయ్ప్రవేశించారు. క్రమంగాఆయనచిట్స్, బంగారఋణవ్యాపారంలోభారీస్థాయికిఎదిగారు. నేటికికూడారాష్ట్రప్రజలుచిట్స్, బంగారుఋణాలకోసంకొలన్చెర్రీకిసంతోషంగావస్తుంటారు.

ముత్తూట్పప్పాచన్గ్రూప్ఎదుగుదల

ముత్తూట్నినన్మథాయ్కినలుగురుకుమారులు, నినన్మ్యాథ్యూ, ఎం.జార్జ్, ఎం.మ్యాథ్యూ, మ్యాథ్యూఎం.థామస్ (ముత్తూట్పప్పాచన్). వీళ్లంతాచిన్నతనంనుంచేవ్యాపారంలోఉంటూఆతర్వాతకుటుంబవ్యాపారాన్నిచేపట్టారు. 1979లోకుటుంబంసామరస్యంగావిడిపోయింది. ఆక్రమంలోముత్తూట్పప్పాచన్గ్రూప్ (ఎంపీజీ) ఆవిర్భావించింది. దీనివ్యవస్థాపకుడుదివంగతమ్యాథ్యూఎం.థామస్. ఈయనేముత్తూట్పప్పాచన్గాపేరుగాంచారు.

కాలక్రమంలోముత్తూట్పప్పాచన్గ్రూప్భారతదేశవ్యాపారసామ్రాజ్యంలోకీలకస్థాయికిఎదిగింది. “ వేలఅడుగులప్రయాణమైనాఒకఅడుగుతోనేమొదలవుతుందనే” సామెతనుఅనుసరించి, ఈగ్రూప్రిటెయిల్వ్యాపారంనుంచిఆర్థికసేవలు, ఆతిథ్యరంగం, స్థిరాస్థి, ఐటీసేవలు, ఆరోగ్యసంరక్షణ, విలువైనలోహాలు, అంతర్జాతీయసేవలు, ప్రత్యామ్నాయఇంధనంవంటివైవిధ్యరంగాలకువిస్తరించింది.

ప్రస్తుతంమేముఎక్కుడున్నామంటే

ప్రస్తుతంముత్తూట్బ్లూకు 24,000 మందిఉద్యోగులున్నారు. దేశవ్యాప్తంగాఉన్న 4200 శాఖలద్వారావీరు 50 లక్షలమందిఖాతాదారులకుసేవలందిస్తున్నారు. ఖాతాదారుకేంద్రంగాఉండేవిధానం, మారుతున్నఖాతాదారులఅవసరాలకుతగినట్టుగాఉత్పత్తుల్లోనవ్యతనుతీసుకొస్తూఅసంఖ్యాకఖాతాదారులవిశ్వాసాన్నిగెలుచుకోవడంతోపాటుకొత్తవారినిఆకర్షిస్తోంది. సరికొత్తసాంకేతికపరిజ్ఞానాన్నిఉపయోగిస్తూసంస్థప్రారంభించిననాటినుంచిఉన్నప్రాథమికసూత్రాలు, నైతికవిలువలపైఏమాత్రంరాజీపడకుండాఖాతాదారులకువినూత్నవిధానాల్లోసేవలందిస్తోంది.

దానధర్మాలపైచెక్కుచెదరనిదృష్టి

ముత్తూట్బ్లూగ్రూప్ఊహించనిరీతిల్లోఎదిగింది. సమాజానికిసేవచేయాలనేలక్ష్యంతోముత్తూట్పప్పాచన్ఫౌండేషన్ను (ఎంపీఎఫ్) నెలకొల్పింది. ఎంపీజీ (MPG) కిచెందినకార్పొరేట్సామాజికబాధ్యతసంస్థగాఈదాతృత్వసంస్థతనవిభిన్నకార్యక్రమాలద్వారావేలాదిమందిజీవితాలనుస్పృశించింది. హెచ్ ఈఈఎల్అంటేహెల్త్ (ఆరోగ్యం), ఎడ్యూకేషన్ (విద్య), ఎన్విరాన్మెంట్(పర్యావరణం), లైవ్లీహుడ్ (ఉపాధి) అనేఅంశాలచుట్టుముత్తూట్బ్లూకార్పొరేట్సామాజికబాధ్యతలుపరిభ్రమిస్తూఉంటాయి.

ఈగ్రూపుతనవ్యాపారాన్నిహద్దుల్లేకుండావిస్తరించింది. ఎదురైనసవాళ్లనుఎదిగేందుకుపునాదులుగామల్చుకుంది. పట్టుదల, నిబద్ధత, నిజాయితీతోఈప్రపంచాన్నిముందుకుతీసుకెళ్లేందుకుముత్తూట్పప్పాచన్గ్రూపుకృషిచేస్తోంది. మాకుతెలుసుఅవకాశాలుఅనంతమని.

ముత్తూట్పప్పాచన్గ్రూప్గురించిమరింతతెలుసుకునేందుకుమాకార్పొరేట్వెబ్సైట్ సందర్శించండి: www.muthoot.com

మాకు రాయండి

    ముత్తూట్ ఎగ్జిమ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, పప్పాచన్ గ్రూప్ ఇతర సంస్థలు (వారి ఏజెంట్లు/ప్రతినిధులు సహ) తమ ఉత్పత్తులు/ప్రమోషన్ల గురించి టెలిఫోన్/మొబైల్/ఎస్ఎంఎస్/ఈమెయిల్ ద్వారా నన్ను సంప్రదించేందుకు నేను సమ్మతిస్తున్నాను.

    [recaptcha]